TRUY CẬP   :  870255
MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUA CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2001-2010

T

rường Chính trị Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Trường hiện nay có 47 cán bộ, giảng viên, công nhân, viên chức; (42 biên chế, 1 lao động hợp đồng chờ tuyển dụng, 05 lao động hợp đồng thời vụ). Các tổ chức trong Nhà trường gồm có: Đảng bộ với 5 chi bộ khung ở các khoa phòng và các chi bộ sinh hoạt Đảng tạm thời được thành lập ở các lớp học viên. Ban Giám hiệu gồm: 01 Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng. Các khoa, phòng hiện có 6 đơn vị. Đa số cán bộ, giáo viên, viên chức, nhân viên đều có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Đoàn trường gồm: 3 Chi đoàn với  khoảng gần 100 đoàn viên, trong đó Chi đoàn Cơ quan có 14 đoàn viên. Ngoài ra, tại Trường còn có các tổ chức như Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Ban Nữ công, Hội Luật gia. Trong thời gian qua, Trường Chính trị Lâm Đồng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mà Tỉnh ủy giao cho. Đạt được thành tích trên, một phần là nhờ vào việc Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý. Đây là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Nhà trường trong thời gian qua.

Về công tác quy hoạch cán bộ:

 Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 47 của Ban Tổ chức Trung ương “Về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 19-07-2006, Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 19-07-2006 của Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị về về công tác quy hoạch cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Trường Chính trị đã triển khai tổ chức thực hiện đến các khoa, phòng, xác định rõ yêu cầu, tiến độ, thời gian thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Nhà trường và của các khoa, phòng đến năm 2010.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung, quy trình của công tác quy hoạch cán bộ đến đội ngũ cán bộ quản lý các khoa phòng. Các khoa, phòng đã xây dựng kế hoạch, triển khai công tác quy hoạch cán bộ quản lý của  khoa, phòng mình. Quy hoạch của các khoa phòng được Đảng ủy, Ban Giám hiệu xem xét và phê duyệt. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Nhà trường (Ban Giám hiệu, Đảng ủy) được Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh) xem xét phê duyệt theo thẩm quyền.

Việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, các văn bản của Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức Nhà trường được nâng lên. Quá trình quy hoạch cán bộ của Trường được thực hiện đúng quy trình đảm bảo dân chủ, khách quan.

Kết quả công tác quy hoạch cán bộ các khoa phòng là cơ sở để xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo Nhà trường.

Số lượng cán bộ quy hoạch cấp khoa, phòng đảm bảo đúng số lượng, đúng yêu cầu. Chất lượng cán bộ quy hoạch được nâng lên. Tất cả cán bộ quản lý cấp khoa, phòng đều đạt trình độ đại học, thạc sỹ về chuyên môn, cao cấp lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn chức danh.

Công tác quy hoạch cán bộ của Trường đảm bảo phương châm vừa “động”, vừa “mở”. Mỗi cán bộ được quy hoạch nhiều chức danh, mỗi chức danh có nhiều cán bộ được quy hoạch. Cán bộ quy hoạch ở 3 độ tuổi đảm bảo sự kế thừa trong các thế hệ cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ đã làm cơ sở cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đảm bảo đạt chuẩn cho các chức danh cán bộ các cấp của Nhà trường, là cơ sở để giới thiệu đề bạt và bổ nhiệm cán bộ khoa, phòng và cán bộ lãnh đạo Nhà trường.

Cụ thể, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Nhà trường giai đoạn 2010-2015 cho các chức danh như:

 Chức danh Hiệu trưởng: Quy hoạch A1 có 1 đồng chí, A2 có 1 đồng chí A3 có 2 đồng chí.

Chức danh các Phó Hiệu trưởng: Quy hoạch A1 có 6 đồng chí, quy hoạch A2 có 6 đồng chí, quy hoạch A3 có 4 đồng chí.

Quy hoạch cán bộ cấp khoa, phòng có 19 đồng chí được quy hoạch cho 16 chức danh cán bộ trưởng, phó các khoa phòng.

Về công tác luân chuyển cán bộ.

Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 02/04/2002 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 30/9/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trường Chính trị Lâm Đồng đã tổ chức triển khai trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt Nhà trường, đến các khoa, phòng nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác luân chuyển cán bộ trong toàn bộ các khâu của công tác cán bộ.

Qua công tác luân chuyển cán bộ, phần lớn cán bộ, đảng viên đều có nhận thức đúng về luân chuyển cán bộ, coi đây là một khâu có tính đột phá trong công tác cán bộ, nhằm rèn luyện cán bộ, đưa cán bộ đến những vị trí mới để rèn luyện, học tập kinh nghiệm ở nhiều vị trí để sau luân chuyển, bố trí ở vị trí mới có tầm bao quát hơn. Luân chuyển cán bộ là việc thực hiện điều chuyển cán bộ theo một kế hoạch trong một chu trình khép kín đã được xác định từ trước.

Công tác luân chuyển cán bộ của Trường đã góp phần củng cố tổ chức, bộ máy của Nhà trường, cán bộ lãnh đạo Nhà trường, các khoa, phòng được đổi mới, cán bộ học tập được nhiều kinh nghiệm ở các vị trí công tác khác nhau.

Cán bộ sau luân chuyển, đa số đều phấn khởi, an tâm ở vị trí công tác mới, phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cán bộ ở vị trí mới nhanh chóng làm quen với công việc, môi trường công tác mới, tạo được phong cách làm việc mới, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Nhà trường. Cán bộ qua các vị trí công việc khác nhau đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, có được bản lĩnh vững vàng, phong cách làm việc dân chủ, khách quan, gắn liền với thực tiễn công tác, quan điểm, cách giải quyết vấn đề toàn diện hơn.

Từ 2002 đến nay, Trường Chính trị thực hiện quyết định của Tỉnh ủy đã thực hiện luân chuyển đi 1 đồng chí nguyên là Hiệu trưởng và tiếp nhận một đồng chí về làm Hiệu trưởng Nhà trường, nguyên là Bí thư Huyện ủy Di Linh. Cán bộ cấp khoa, phòng đã thực hiện luân chuyển trong nội bộ Trường là 9 đồng chí.

Tuy nhiên trong công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ của Trường trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế. Đó là, một số cán bộ, đảng viên, viên chức chưa nhận thức hết vị trí, vai trò của công tác quy hoạch cán bộ trong công tác cán bộ của Nhà trường. Một số ít cán bộ, đảng viên chưa thật sự tin tưởng vào công tác quy hoạch. Công tác quy hoạch chưa thực sự gắn với tiêu chuẩn các chức danh, chưa được làm thường xuyên. Đảng ủy, Ban Giám hiệu chưa xem xét đánh giá lại đội ngũ cán bộ khoa, phòng sau quy hoạch A1. Đội ngũ cán bộ khoa, phòng còn thiếu hụt, chất lượng còn có mặt hạn chế so với yêu cầu.

Trong công tác luân chuyển, vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên chưa thực sự nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, vai trò của công tác luân chuyển cán bộ. Luân chuyển cán bộ chưa làm thường xuyên, chưa gắn chặt với công tác quy hoạch cán bộ. Công tác luân chuyển cán bộ còn khép kín trong nội bộ Trường. Chưa xác định rõ ràng giữa luân chuyển cán bộ và điều động cán bộ. 

Qua công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ trong thời gian qua có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nắm chắc, quán triệt đầy đủ các quan điểm, nội dung, phương pháp quy trình công tác cán bộ nói chung và công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ nói riêng, vận dụng vào lãnh đạo chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ Nhà trường phù hợp với điều kiện hoàn cảnh mới. Nắm vững các quan điểm, nội dung chỉ đạo của Đảng trong công tác cán bộ. Vận dụng đúng đắn, sáng tạo các quy định của Đảng vào điều kiện cụ thể của Trường Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Trường. Đặc biệt phải xác định rõ mối quan hệ giữa vai trò của Đảng ủy trong việc lãnh đạo công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ Nhà trường với vai trò chủ động tích cực của Ban Giám hiệu và vai trò đề suất tham mưu của các khoa, phòng chức năng. Xác định rõ sự khác nhau giữa luân chuyển và điều động cán bộ.

Hai là, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên Nhà trường về tầm quan trọng của công tác cán bộ nói chung và công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ nói riêng. Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ nói chung và công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ nói riêng đến cán bộ, đảng viên viên chức và người lao động trong Nhà trường. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự học tập, tìm hiểu các quy định của Đảng, tham gia tích cực vào tổ chức thực hiện, góp phần vào xây dựng đội ngũ cán bộ của Nhà trường, không bàng quan, đứng ngoài phong trào chung. Phải coi đây là nhân tố quyết định đến sự phát triển của Nhà trường, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa công tác quy hoạch cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, củng cố tổ chức, hoàn thiện bộ máy. Kết hợp công tác luân chuyển cán bộ với công tác bố trí sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Quy hoạch cán bộ là công việc chuẩn bị nguồn cán bộ cho tương lai. Vì vậy, sau quy hoạch phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho đạt tiêu chuẩn các chức danh được quy hoạch. Chú ý đào tạo cả về chuyên môn, nghiệp vụ với kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Luân chuyển là để rèn luyện, thử thách. Sau luân chuyển phải có đánh giá cán bộ. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, cán bộ qua rèn luyện cần được bố trí, đề bạt bổ nhiệm vào vị trí công tác mới, tạo điều kiện để họ cống hiến nhiều hơn.

Bốn là, thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác cán bộ nói chung và công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ nói riêng. Kiểm tra, giám sát công tác cán bộ nói chung và công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ nói riêng sẽ giúp cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu nắm được chất lượng của đội ngũ cán bộ Nhà trường qua các giai đoạn, từ đó có kế hoạch sử dụng đội ngũ cán bộ của mình cho hợp lý, kịp thời điều chỉnh các giải pháp trong công tác cán bộ cho phù hợp vời điều kiện của Nhà trường. Thường xuyên, sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác cán bộ nói chung, trong đó có công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ sẽ giúp cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhìn nhận đúng đắn các ưu điểm cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong qua trình thực hiện, chỉ ra các nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm trong qua trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ của Nhà trường ngày càng có chất lượng./.


TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" (1/10/2011)
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM (1/10/2011)
NHÌN LẠI QUỐC HỘI ĐẦU TIÊN (1/10/2011)
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (1/10/2011)
“CÔNG TÁC GIÁO DỤC THANH NIÊN” THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (1/10/2011)
TIẾP CẬN QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THỂ HIỆN TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG ĐỂ VẬN DỤNG VÀO GIẢNG MÔN NHÀ NƯỚC & PHÁP LUẬT (1/10/2011)
NHỮNG NỘI DUNG MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI TRONG ĐIỀU LỆ ĐẢNG KHÓA XI, CẦN VẬN DỤNG VÀO GIẢNG BÀI: “NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG” (CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH) (1/10/2011)
GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “TẠO LỰC” TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG & BẢO VỆ TỔ QUỐC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY (1/10/2011)
SỰ NHẤT QUÁN VÀ TƯ DUY MỚI CỦA ĐẢNG TA VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (1/10/2011)
TÌM HIỂU NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG LỚN VỀ ĐỐI NGOẠI TRONG “CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” (BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN NĂM 2011) (1/10/2011)
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LÂM ĐỒNG LẦN THỨ IX “XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH” (1/10/2011)
MỞ RỘNG NỘI HÀM ĐỂ TẠO SỰ CÂN ĐỐI TRONG KHÁI NIỆM CÁN BỘ & KHÁI NIỆM CÔNG CHỨC CẤP XÃ (1/10/2011)
TÌM HIỂU XÃ HỘI - XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG (1/10/2011)
ĐIỂM MỚI TRONG CƯƠNG LĨNH NĂM 2011 VỀ MÔ HÌNH, MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1/10/2011)
PHƯỜNG 8 - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT VỚI VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LỆNH DÂN CHỦ (1/10/2011)
TIẾP TỤC NÂNG CAO VỊ THẾ, VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (1/10/2011)
HỌC TẬP PHONG CÁCH LÀM VIỆC HỒ CHÍ MINH (1/5/2011)
NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM: “TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” (1/5/2011)
ĐIỂM MỚI TRONG CƯƠNG LĨNH (BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN NĂM 2011) CỦA ĐẢNG VỀ QUỐC PHÒNG AN NINH VÀ ĐỐI NGOẠI (1/5/2011)
ĐẶC TRƯNG XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG “CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” (Bổ sung, phát triển năm 2011) (1/5/2011)
1 2 3 4 5 6 7
Tiêu đề
 
Nội dung
 
  
  Tin nổi bật
  Liên kết