TRUY CẬP   :  871900
XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

T

rong tiến trình cách mạng Việt Nam, kể từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam đã tỏ rõ vai trò tiên phong trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Với lý luận cách mạng tiên phong và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân ta đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất và đáng tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam”.

 

1.  Sự ra đời của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam:

Cuối thế kỷ XIX, sau khi thôn tính Việt Nam, thực dân Pháp bắt đầu thực hiện kế hoạch khai thác thuộc địa, tập trung đầu tư vào một số ngành chủ yếu như: đường sắt, hầm mỏ, xí nghiệp, đồn điền. Trước sự bóc lột thậm tệ và đàn áp dã man của tư bản thực dân, giới công nhân lao động Việt Nam đã tự nguyện tập hợp nhau lập ra các tổ chức nghiệp đoàn, công hội để đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình ở nhiều nơi trong cả nước. Tiêu biểu nhất là Công hội Ba Son – Sài Gòn do người công nhân ưu tú Tôn Đức Thắng sáng lập (năm 1920). Đây là hình thức tổ chức sơ khai của giai cấp công nhân Việt Nam và Công đoàn Việt Nam.

Quá trình hình thành và ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn liền với tên tuổi và cuộc đời hoạt động của đồng chí Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Suốt những năm tháng hoạt động trong phong trào công nhân và Công đoàn quốc tế, Bác đã nghiên cứu hình thức tổ chức công đoàn ở các nước tư bản, thuộc địa và nửa thuộc địa. Từ đó, rút ra kinh nghiệm hoạt động Công đoàn nói chung và hình thức tổ chức cho Công đoàn Việt Nam nói riêng.

Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Bác viết: “Tổ chức Công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân; năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. Quá trình Người chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập một chính đảng vô sản cũng là quá trình Người xây dựng cơ sở lý luận và biện pháp tổ chức Công đoàn Cách mạng.

Từ năm 1925 đến 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên hoạt động mạnh mẽ đã thành lập nhiều tổ chức, nhiều Công hội bí mật trong công nhân.

Tháng 6 năm 1929, Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời đã liên kết các Công hội Đỏ ở các cơ sở và giao cho đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Uỷ viên lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng triệu tập Đại hội thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc kỳ vào ngày 28 tháng 7 năm 1929 tại nhà số 15 phố Hàng Nón, Hà Nội. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành lâm thời, đứng đầu là đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (tức Bếp). Quyết định thành lập Báo Lao động và Tạp chí Công hội Đỏ làm cơ quan tuyên truyền của Công hội đỏ.

Sự kiện thành lập Tổng Công hội Đỏ miền Bắc Việt Nam là một mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động.

2. Giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước:

 Sau khi giành được chính quyền, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam đã đi tiên phong trong phong trào xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền non trẻ, tham gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, diệt “giặc dốt, giặc đói”. Giai cấp công nhân có nhiều đóng góp vào Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 cũng như Đại thắng Mùa xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

 Trong những năm đổi mới, giai cấp công nhân nước ta đã có những bước phát triển tích cực, mạnh mẽ, đang tăng nhanh về số lượng, ngày càng đa dạng về cơ cấu, đồng thời chất lượng đội ngũ được nâng lên, đã xuất hiện bộ phận công nhân trí thức. Cùng với các giai cấp, giai tầng xã hội khác trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giai cấp công nhân đã có đóng góp to lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Về mặt sản xuất, giai cấp công nhân là lực lượng cơ bản, chủ yếu, có vai trò to lớn trong nền kinh tế quốc dân. Mặc dù về số lượng giai cấp công nhân nước ta chiếm tỷ lệ không lớn trong tổng số dân cư (khoảng 13%) nhưng nắm giữ những cơ sở vật chất và phương tiện sản xuất hiện đại nhất của xã hội, quyết định phương hướng phát triển chủ yếu của nền kinh tế. Giai cấp công nhân là lực lượng lao động đóng góp nhiều nhất vào ngân sách nước nhà. Hằng năm giai cấp công nhân đóng góp khoảng 50% tổng sản phẩm xã hội và bảo đảm hơn 60% ngân sách Nhà nước.

Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là nhân tố quan trọng để đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, (khoá X) khẳng định: “Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới  sự lãnh đạo của Đảng”.

 Mục tiêu phấn đấu của chúng ta đến năm 2020 là đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong thời gian từ nay đến mốc thời gian đó, kinh tế thế giới chuyển mạnh sang nền kinh tế tri thức, tốc độ phát triển kinh tế sẽ cao, khoảng cách giữa các nước giàu và nghèo sẽ ngày càng gia tăng. Do vậy, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước phải đẩy mạnh hơn, công nghiệp hoá phải gắn với kinh tế tri thức để rút ngắn thời gian, bảo đảm kinh tế phát triển bền vững, môi trường được bảo vệ, an ninh xã hội được tăng cường, xã hội phát triển hài hoà, nguồn nhân lực ngày càng có chất lượng, trình độ cao. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, với đầy đủ những mặt tích cực và cả những mặt trái của nó đặt ra cho giai cấp công nhân Việt Nam những đòi hỏi mới, những thử thách mới phải vượt qua.

 Tuy vậy, việc nhận thức đúng và phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới còn nhiều bất cập. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, (khoá X) chỉ rõ: “Đảng có chú trọng xây dựng giai cấp công nhân, nhưng quan tâm chưa đầy đủ, chưa ngang tầm với vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới. Nhà nước ban hành nhiều chính sách, pháp luật xây dựng giai cấp công nhân, nhưng chính sách, pháp luật này vẫn còn hạn chế…”; Tỷ lệ đảng viên và cán bộ lãnh đạo xuất thân từ công nhân còn thấp… Lợi ích một bộ phận công nhân được hưởng chưa tương xứng với những thành tựu của công cuộc đổi mới và những đóng góp của chính mình; việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân đang có nhiều khó khăn, bức xúc…”.

 Sự phát triển của giai cấp công nhân cũng chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, về cơ cấu và trình độ học vấn, về chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Chúng ta còn thiếu nghiêm trọng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề; tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động ở một bộ phận công nhân còn nhiều hạn chế; những nông dân và các tầng lớp lao động xã hội khác mới gia nhập hàng ngũ giai cấp công nhân chưa được đào tạo cơ bản và có hệ thống.

 Nhằm khắc phục những tồn tại yếu kém để xây dựng giai cấp công nhân đủ sức đảm nhiệm được sứ mệnh của mình là lực lượng chủ yếu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Đảng yêu cầu: “Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp công nhân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, từng bước trí thức hoá giai cấp công nhân; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tính dân tộc cho công nhân; sửa đổi, bổ sung, xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò công đoàn và các tổ chức chính trị -  xã hội khác trong xây dựng giai cấp công nhân”.

 Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn kết hữu cơ với xây dựng, phát huy sức mạnh của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, giữa giai cấp công nhân với tất cả các tầng lớp xã hội trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc - động lực chủ yếu của sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời tăng cường quan hệ đoàn kết, hợp tác quốc tế với giai cấp công nhân quốc tế. Chiến lược xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn chặt với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế. Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và chăm lo xây dựng giai cấp công nhân; bảo đảm hài hoà lợi ích giữa công nhân và người sử dụng lao động, Nhà nước và toàn xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách đang đặt ra của giai cấp công nhân .

 Giai cấp công nhân Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng. Để xứng đáng là lực lượng đi đầu, giai cấp công nhân phải vươn lên về mọi mặt. Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh, ngang tầm với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ động vững bước vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay; là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị cũng như mỗi người công nhân.

 Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập tổ chức công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị của giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đất nước ta tiến hành kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2011 và là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lấn thứ XI của Đảng. Vì vậy, việc xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh vừa là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, vừa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cũng như mỗi người công nhân, viên chức, lao động Việt Nam hiện nay./.

--------------

* Hoàng Thị Như Quỳnh

        Phòng Đào tạo


GÓP PHẦN TÌM HIỂU THÊM VỀ NGƯỜI CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM (1/5/2011)
65 NĂM HỌC VIỆN LỤC QUÂN ANH HÙNG TỰ HÀO, VỮNG TIN ĐI LÊN PHÍA TRƯỚC (1/5/2011)
CẦN HIỂU THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN NHƯ THẾ NÀO (1/5/2011)
MẤY Ý KIẾN VỀ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI (1/5/2011)
DÂN CHỦ - QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ MỐC SON VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY (1/5/2011)
HỌC TẬP PHONG CÁCH LÀM VIỆC HỒ CHÍ MINH (1/5/2011)
NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM: “TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” (1/5/2011)
ĐIỂM MỚI TRONG CƯƠNG LĨNH (BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN NĂM 2011) CỦA ĐẢNG VỀ QUỐC PHÒNG AN NINH VÀ ĐỐI NGOẠI (1/5/2011)
ĐẶC TRƯNG XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG “CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” (Bổ sung, phát triển năm 2011) (1/5/2011)
HỌC LẠI BÀI HỌC CỦA BÁC HỒ VỀ “NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN” (1/5/2011)
VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HIỆN NAY (1/5/2011)
Những kinh nghiệm từ Đảng bộ xã Xuân Thọ, thành phố Đà lạt: 10 NĂM LIỀN ĐẠT DANH HIỆU ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH 2001 - 2010 (1/5/2011)
TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÂM ĐỒNG (1/5/2011)
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CẤP ỦY ĐẢNG (1/5/2011)
NHÌN LẠI NỬA NHIỆM KỲ (2008-2010) ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CÔNG ĐOÀN, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (1/5/2011)
THÀNH PHỐ BẢO LỘC VỮNG BƯỚC ĐI LÊN TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN MỚI (1/5/2011)
ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN HÔM NAY VẪN MÃI KHẮC GHI LỜI DẠY CỦA NGƯỜI (1/5/2011)
NIỀM TIN VÀ SỨC MẠNH (1/2/2011)
Quá trình Tân việt Cách mạng Đảng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam (31/1/2011)
Đôi dòng tản mạn về Xuân Tân Mão (31/1/2011)
1 2 3 4 5 6
Tiêu đề
 
Nội dung
 
  
  Tin nổi bật
  Liên kết