TRUY CẬP   :  870598
ĐẶC TRƯNG XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG “CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” (Bổ sung, phát triển năm 2011)

Đ

ại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra khi nhân loại bước sang thiên niên kỷ thứ hai thế kỷ XXI, trong tình hình trong nước và trên thế giới có nhiều sự thay đổi. Đất nước ta đã trải qua 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH),…dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, được nhân dân trong nước và thế giới nghi nhân. Trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, từ những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo đất nước và sự đóng góp có trách nhiệm cao của các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung, phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội lần thứ XI của Đảng ta, đặc trưng mô hình XHCN mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội gồm 8 đặc trưng:“ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản  lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.” VK ĐHĐBTQ lần thứ XI, trang 70, Nxb CTQG-ST Hà Nội 2011   

Đặc trưng thứ nhất: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. So với Đại hội X thì có sự điều chỉnh là chuyển từ “dân chủ” lên trước từ “công bằng” Đây là sự thay đổi hợp lô gíc, bởi một xã hội có dân chủ thì mới có công bằng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quá trình xây dựng, thực hiện nền dân chủ XHCN ở nước ta hiện nay. Đây là đặc trưng tổng quát nhất chi phối các đặc trưng còn lại, chính là mục tiêu của quá trình xây dựng XHCN mà nhân dân ta hướng tới. Đây là khát vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam sau khi giành được độc lập dân tộc.

Đặc trưng thứ hai: do nhân dân làm chủ. Tiếp tục khẳng định bản chất chính trị của chế độ XHCN mà nhân dân ta xây dựng, hướng tới một xã hội thực sự dân là chủ, dân làm chủ. Dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Do vậy, việc xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân là nhiệm vụ rất quan trọng, đồng thời mọi chủ trương chính sách của Đảng phải xuất phát từ quyền thực tế của nhân dân. Như vây, việc trao quyền làm chủ xã hội cho nhân dân sẽ phát huy, quy tụ sức mạnh của toàn thể dân tộc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong quá trình xây dựng CNXH.

Đặc trưng thứ ba: có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp. Đại hội XI có sự điều chỉnh ngắn gọn, phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị trong nước và thế giới hiện nay. Đã bỏ dụng cụm từ “chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu” thay vào đó là cụm từ “quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp”. Khẳng định, sự trung thành với quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất mà các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin đã nêu ra. Sự bổ sung, phát triển đặc trưng này cho thấy sự thích ứng của Đảng ta trong tình hình mới. Bởi trong quá trình quá độ lên CNXH trong từng giai đoạn của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, lực lượng sản xuất phát triển đến đâu phải xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp đến đó thì mới tạo động lực tiếp tục thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, trên cơ sở giữ vững định hướng XHCN tranh thủ phát huy tối đa các nguồn lực và thời cơ để phát triển đất nước để rút ngắn thời kỳ quá độ lên CNXH.

Đặc trưng thứ tư: có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tiếp tục khẳng định quan điểm xây dựng nền văn hóa XHCN mà nhân dân ta xây dựng là kết hợp hài hòa giữa tiếp thu những giá trị tinh hoa văn hóa của nhân loại, vừa phải kế thừa, phát triển bản sắc văn hóa của dân tộc, xây dựng một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, hướng tới mục tiêu làm cho văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng trong quá trình phát triển đất nước trên con đường quá độ lên CNXH mà nhân dân ta xây dựng.

Đặc trưng thứ năm: Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. So với Đại hội X thì có sự điều chỉnh ngắn gọn, xúc tích, rõ rằng hơn bỏ cụm từ “được thoát khỏi áp bức, bất công” thêm cụm từ “có điều kiện” vào trước cụm từ “phát triển toàn diện”.

Bản chất, mục tiêu xây dựng CNXH ở nước ta là không chấp nhận có áp bức, bất công. Xã hội chủ nghĩa tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện cả (đức, trí, thể, mỹ). Xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội tất cả vì con người, bởi CNXH đồng nghĩa với chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo. Do vậy, việc phát huy nhân tố con người có vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng CNXH, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: muốn xây dựng CNXH thì trước hết phải có con người XHCN. Để có con người XHCN trước hết phải xác định và hiện thực hóa hệ giá trị phản ánh nhu cầu chính đáng của con người trong xã hội XHCN, có như vậy mới thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đặc trưng thứ sáu: các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. So với Đại hội X có sự bổ sung, phát triển thay cụm từ “tương trợ giúp nhau cùng tiến bộ” bằng cụm từ “tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển”. Sự bổ sung, điều chỉnh này hoàn toàn phù hợp trong một quốc gia đa dân tộc như Việt Nam thì vấn đề tôn trọng lối sống, phong tục tập quán giữa các dân tộc có ý nghĩa vô cùng quan trọng, trong việc giữ ổn định tình hình chính trị nhất là những địa bàn tập nhiều dân tộc cùng chung sống. Qua việc giúp nhau cùng phát triển, các dân tộc sẽ tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo giữa các dân tộc, tăng thêm tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc.

Đặc trưng này, thể hiện tính ưu việt trong thực hiện chính sách dân tộc, giải quyết đúng các quan hệ dân tộc trong quốc gia đa dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Quan điềm này đã phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tính đồng thuận trong cộng đồng 54 dân tộc anh em, chống lại âm mưu chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch.

Đặc trưng thứ bảy: có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đại hội XI có sự điều chính, bổ sung không sử dụng cụm từ “dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”thay vào đó là cụm từ “do Đảng Cộng Sản lãnh đạo”. Sự điều chỉnh này ngắn gọn, xúc tích hơn gần gũi với nhân dân hơn. Bởi nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực hiện ý chí quyền lực của nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Khẳng định Nhà nước pháp quyền XHCN mà nhân dân ta hướng tới là nhà nước gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước pháp quyền XHCN, Đảng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể dân tộc.

            Đặc trưng  thứ tám: có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Tiếp tục khẳng định, vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí minh về thực hiện đường lối đối ngoại. Đảng ta luôn khẳng định Việt Nam luôn là bạn là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế…Trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Thực hiện đường lối đối ngoại trên, hiện nay nước ta nước ta có quan hệ hữu nghị hợp tác với hầu hết các quốc gia, lãnh thổ trên thế giới, cơ bản trở thành, thành viên các tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa -xã hội ở khu vực và trên thế giới. Góp phần từng bước nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trong cộng đồng quốc tế.

            Những đặc trưng xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng được bổ sung, phát triển ở  “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (Bổ sung, phát triển năm 2011) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thông qua là định hướng quan trọng, trong quá trình phát triển đất nước quá độ tiên lên CNXH. Như vậy, so với Đại hội X thì Đại hội XI đã có 5 đặc trưng xã hội XHCN điều chỉnh, bổ sung, phát triển và chỉ có 3 đặc trưng tiếp tục được khẳng định và giữ nguyên. Sự bổ sung và phát triển những đặc trưng đã chứng minh con đường đi lên CNXH ở nước ta là sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, công cuộc đổi mới đất nước sẽ thành công, đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, theo định hướng XHCN./

 ---------------------------------

                * Tô Văn Bẩy

           GV tập sự, Khoa LLMLN-TTHCM

 


GÓP PHẦN TÌM HIỂU THÊM VỀ NGƯỜI CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM (1/5/2011)
65 NĂM HỌC VIỆN LỤC QUÂN ANH HÙNG TỰ HÀO, VỮNG TIN ĐI LÊN PHÍA TRƯỚC (1/5/2011)
CẦN HIỂU THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN NHƯ THẾ NÀO (1/5/2011)
MẤY Ý KIẾN VỀ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI (1/5/2011)
DÂN CHỦ - QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ MỐC SON VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY (1/5/2011)
HỌC TẬP PHONG CÁCH LÀM VIỆC HỒ CHÍ MINH (1/5/2011)
NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM: “TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” (1/5/2011)
ĐIỂM MỚI TRONG CƯƠNG LĨNH (BỔ SUNG, PHÁT TRIỂN NĂM 2011) CỦA ĐẢNG VỀ QUỐC PHÒNG AN NINH VÀ ĐỐI NGOẠI (1/5/2011)
HỌC LẠI BÀI HỌC CỦA BÁC HỒ VỀ “NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN” (1/5/2011)
XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (1/5/2011)
VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HIỆN NAY (1/5/2011)
Những kinh nghiệm từ Đảng bộ xã Xuân Thọ, thành phố Đà lạt: 10 NĂM LIỀN ĐẠT DANH HIỆU ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH 2001 - 2010 (1/5/2011)
TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÂM ĐỒNG (1/5/2011)
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CẤP ỦY ĐẢNG (1/5/2011)
NHÌN LẠI NỬA NHIỆM KỲ (2008-2010) ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CÔNG ĐOÀN, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (1/5/2011)
THÀNH PHỐ BẢO LỘC VỮNG BƯỚC ĐI LÊN TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN MỚI (1/5/2011)
ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN HÔM NAY VẪN MÃI KHẮC GHI LỜI DẠY CỦA NGƯỜI (1/5/2011)
NIỀM TIN VÀ SỨC MẠNH (1/2/2011)
Quá trình Tân việt Cách mạng Đảng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam (31/1/2011)
Đôi dòng tản mạn về Xuân Tân Mão (31/1/2011)
1 2 3 4 5 6
Tiêu đề
 
Nội dung
 
  
  Tin nổi bật
  Liên kết